نگاهی به کارنامه مصور ضدانقلاب در کردستان مردادماه 1358

 

تاریخ و زمان انتشار: جمعه 15 مرداد 1395
تهیه و تنظیم: شفیق فکه، شبکه ایثار
منبع : پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار